غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

3 - غرفه سازی رایان رشد افزار
غرفه سازی رایان رشد افزار

طراحی و اجرای غرفه شرکت رایان رشد افزار

نمایشگاه :نمایشگاه ایپاس 97 مصلی امام خمینی

متراژغرفه : 96 متر مربع

شرح خدمات غرفه سازی مربوطه :اجرای سازه کف و پارکت ،اجرای سازه نجاری غرفه ،اجرای نورپردازی غرفه ،اجرای نقاشی  و رنگ آمیزی غرفه ،اجرای لوگو و لایت باکس ، اجرای ویترین جهت نمایش محصولات غرفه ،گل آرایی طبیعی

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار