مجوز غرفه سازی

مجوز غرفه سازی ,شرکت غرفه ساز,زمان غرفه سازی,فرم,نمایشگاه,بین المللی تهران،ستاد مجموعه فرآیند اخذ مجوز غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تهران

photo 2017 01 02 15 29 19 - مجوز غرفه سازی
مجوز غرفه سازی ,شرکت غرفه ساز,زمان غرفه سازی,فرم,نمایشگاه,بین المللی تهران،ستاد

اقدامات مربوط به مشارکت کنندگان محترم

• دانلود و مهر و امضاء و تکمیل بخش مشارکت کننده فرم های (فرم 102-فرم انشعاب برق-فرم تعهد نامه غرفه سازی) • ارائه معرفی نامه در سر برگ به همراه مهر و امضاء به شرکت غرفه ساز بابت انجام تحویل به ستاد مربوطه • پرداخت هزینه انشعاب برق در صورت درخواست ستاد مربوطه

download icon - مجوز غرفه سازی

دانلود فرم مجوز غرفه سازی

مجوز غرفه سازی ,شرکت غرفه ساز,زمان غرفه سازی,فرم,نمایشگاه,بین المللی تهران،ستاد اقدامات شرکت غرفه ساز نمایشگاهی : ارائه فرم های مورد نیاز مربوطه به ستاد نمایشگاهی • فرم 102 (سه نسخه) به همراه مهر و امضاء مهندس ناظر و مهر و امضاء شرکت غرفه ساز • فرم انشعاب برق • فرم معرفی نامه • فرم تعهد نامه غرفه سازی • تصویر پروانه نظارت مهندس ناظر • بیمه نامه مسئولیت مدنی • فایل چاپی سه نمای غرفه در سه نسخه • فرم گرید نمایشگاهی

مجوز غرفه سازی ,شرکت غرفه ساز,زمان غرفه سازی,فرم,نمایشگاه,بین المللی تهران،ستاد

مجموعه اقدامات مشارکت کنندگان محترم در زمان غرفه سازی

• ارائه طرح فایلهای چاپی در ابعاد و اندازه های ارائه شده از سوی شرکت غرفه ساز (ده روز قبل از افتتاحیه) • ارائه فایل وکتور(فایل خروجی از نرم افزار Corel و یا illustrator)لوگو شرکت و فایلهای تبلیغاتی لوگو،استیکرو…(ده روز قبل از افتتاحیه)

مجوز غرفه سازی ,شرکت غرفه ساز,زمان غرفه سازی,فرم,نمایشگاه,بین المللی تهران،ستاد